Dla kogo?


Z pewnością rozwój osobisty, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności oraz dążenie do zapewnienia sobie spokojnej przyszłości są dla Ciebie bardzo ważne. Biorąc pod uwagę czasy, w jakich funkcjonujemy i zawrotne tempo życia, rozumiemy, że zależy Ci na szybkim, ale jednocześnie trafnym wyborze i zdobyciu zawodu, który będzie podstawą do owocnej kariery.


Czego się nauczysz?


Nasza szkoła zapewnia naukę zawodu w Szkole Branżowej I Stopnia
o trzyletnim cyklu nauczania, którą możesz podjąć w klasie wielozawodowej (obejmuje 76 zawodów).

Najczęściej nasi uczniowie wybierają następujące zawody: sprzedawca, fryzjer, elektryk, murarz, ślusarz, wędliniarz, kucharz, piekarz, cukiernik, monter-elektronik, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.


Jak będziesz się uczył?


Praktyczna cześć nauki zawodu odbywa się w zakładach pracy w ramach zajęć praktycznych, zaś część teoretyczna realizowana jest poprzez kursy dokształcania zawodowego, które będziesz obywał w trakcie każdego roku szkolnego przez cztery tygodnie.


Dlaczego w naszej szkole?


Poznaj kilka powodów, dla których warto postawić na naukę w naszej szkole:
- zdobędziesz zawód,
- nabędziesz praktyczne umiejętności,
- szybko możesz podjąć pracę zawodową,
- dyplom honorowany w Unii Europejskiej,
- oszczędzasz czas i pieniądze,
- bezstresowa rekrutacja,
- troska o ucznia,
- profesjonalna baza dydaktyczna,
- sukcesy w kształceniu,
- wykwalifikowana kadra.OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ 
IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ŚWIDWINIE DLA KANDYDATÓW 
DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  

Dokumenty: 

Pobierz podanie Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia

Pobierz podanie LODD

 

Dla kandydatów do Branżowej Szkoły I  Stopnia:

Zgoda ucznia-rodzica na badanie lekarskie

Oświadczenie pracodawcy o skierowaniu do szkoły

Skierowanie na badania lekarskie

 

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, należą:

 • język polski,
 • matematyka
 • 2 przedmioty wybrane przez kandydata.

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY

po ósmej klasie

Klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

Klasa przygotowana została z myślą o uczniach, którzy swoją przyszłość chcą związać z medycyną, farmacją, naukami ścisłymi lub przyrodniczymi, ochroną środowiska.

Od klasy pierwszej, uczniowie tego profilu będą realizować podstawę programową z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym. Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom otaczającego nas świata, proponujemy również język  angielski na poziomie rozszerzonym. Wszystkie działania dydaktyczne w szkole prowadzone są z wykorzystaniem bogato i wszechstronnie wyposażonych gabinetów przedmiotowych, urządzeń technicznych oraz dostępnej technologii komputerowo-informatycznej.

Aktywność, uczestniczenie w ćwiczeniach laboratoryjnych, studiowanie wiedzy i rozwój umiejętności na miarę własnych zainteresowań i możliwości to sposób na zdobywanie wiedzy. Poza tym  każdego roku uczniowie mogą uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki, np. uczestnicząc w warsztatach naukowych organizowanych przez ZUT w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnikę Koszalińską czy UMK w Toruniu. Szkoła organizuje wyjazdy do tych uczelni na zajęcia lub zaprasza ich pracowników i studentów na warsztaty naukowe w szkole (np.: UMK w Toruniu – „Chemia w skali mikro”).

Jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowania medyczno-przyrodnicze, poszerzyć wiedzę z tego zakresu i przygotować się do studiów na kierunkach proponowanych przez uczelnie medyczne, techniczne, pedagogiczne, sportowe i inne to nauka w klasie, o której mówimy, z pewnością Ci w tym pomoże.

 

Klasa matematyczno-językowa

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski.

Klasa dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami ścisłymi, współczesną techniką i technologią informacyjną. Jest to profil stworzony z myślą o tych, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak rośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry techniczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym europejskiego rynku pracy, profil ten daje szansę na przygotowanie się do zdobycia poszukiwanego wykształcenia.

Podczas nauki w tej klasie uzyskasz niezbędne podstawy teoretyczne z matematyki i fizyki, a przede wszystkim nauczysz się twórczo i logicznie myśleć.  Oferta programowa klasy politechnicznej skierowana jest również do tych wszystkich, którzy pragną swą przyszłość związać z jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki, jaką jest informatyka przez odpowiednie przygotowanie do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Zgłębianie tajników matematyki, fizyki czy języka angielskiego będzie realizowane w oparciu o nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, takie jak: tablice interaktywne, wizualizery, rzutniki itp. Ciekawym aspektem przekazywania wiedzy będą wycieczki przedmiotowe (np. do Muzeum Techniki w Berlinie), udział w wykładach otwartych i szkoleniach na wyższych uczelniach i w miarę potrzeb, obozy naukowe. Swoje uzdolnienia i predyspozycje będziesz mógł sprawdzić, uczestnicząc  w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach przedmiotowych, doskonalących umiejętność logicznego myślenia i zdolność do podejmowania trafnych decyzji. Ułatwia to później wybór bardziej wymagających studiów i znalezienie się wśród tych, którzy się na nich wyróżniają.

Profil ten przygotowuje do studiów na uczelniach uniwersytec­kich, ekonomicznych i technicznych, zwłaszcza na kierunkach takich jak, np.: architektura, budownictwo, ekonomia, matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, finanse i rachunkowość, fizyka, zarządzanie  itp.

 

Klasa ogólna

Przedmioty rozszerzone: język polski, geografia, język angielski.

Klasa dla uczniów, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości, ale nie mają jeszcze sprecyzowanych planów odnośnie wyboru studiów, a ich zainteresowania skierowane są bardziej na przedmioty humanistyczne.

Profil dla Ciebie, jeżeli Twoja wrażliwość, wiedza i ciekawość świata skupiają się głównie na literaturze,  polityce, dziennikarstwie, filozofii, historii. Dla Ciebie, jeżeli oczytanie, erudycja, umiejętność klarownego i interesującego formułowanie swoich myśli to jedna z Twoich cech. Dla Ciebie, jeżeli interesują Cię zagadnienia dotyczące człowieka, wytworów jego  działalności i funkcjonowania w społeczeństwie.

Już od pierwszej klasy będziesz realizować podstawę programową obowiązującą w liceum ogólnokształcącym z rozszerzeniem języka polskiego, geografii i języka angielskiego. Wybierając tę klasę, otrzymasz ogólną wiedzę, która pomoże Ci zdecydować o dalszej ścieżce – otworzy drzwi do różnorodnych możliwości funkcjonowania we współczesnym świecie.

Zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami młodzieży organizujemy koła zainteresowań, które pozwalają zgłębiać tajniki wiedzy. Ponadto bardzo dobrze wyposażone pracownie językowe oraz wykwalifikowana kadra gwarantują naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie.

Jest to klasa atrakcyjna dla przyszłych studentów kierunków humanistycznych i artystycznych. Uczeń decydujący się na wybór tego profilu zdobędzie gruntowną, rozległą wiedzę humanistyczną, która pozwoli mu na podjęcie każdego kierunku studiów humanistycznych np. filologii polskiej, archeologii, psychologii, socjologii, politologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, pedagogiki, historii, europeistyki, filozofii, historii sztuki, religioznawstwa, prawa, antropologii, literaturoznawstwa.

  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Kształcenie w wybranym zawodzie.

Z pewnością rozwój osobisty, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności oraz dążenie do zapewnienia sobie spokojnej przyszłości są dla Ciebie bardzo ważne. Biorąc pod uwagę czasy, w jakich funkcjonujemy i zawrotne tempo życia, rozumiemy, że zależy Ci na szybkim, ale jednocześnie trafnym wyborze i zdobyciu zawodu, który będzie podstawą do owocnej kariery.

Nasza szkoła zapewnia naukę zawodu o trzyletnim cyklu nauczania, którą możesz podjąć   w klasie  wielozawodowej (obejmuje 200 zawodów).

Najczęściej nasi uczniowie wybierają następujące zawody: sprzedawca, fryzjer, elektryk, murarz, ślusarz, wędliniarz, kucharz, piekarz, cukiernik, monter-elektronik, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Praktyczna cześć nauki zawodu odbywa się w zakładach pracy w ramach zajęć praktycznych, zaś część teoretyczna realizowana jest  poprzez  kursy dokształcania zawodowego, które będziesz obywał w trakcie każdego roku szkolnego przez cztery tygodnie.

Poznaj kilka powodów, dla których warto postawić na naukę w naszej szkole:

- zdobędziesz zawód,

- nabędziesz praktycznych umiejętności,

- szybko możesz podjąć pracę zawodową,

- dyplom honorowany w Unii Europejskiej,

- oszczędzasz czas i pieniądze,

- bezstresowa rekrutacja,

- troska o ucznia,

- profesjonalna baza dydaktyczna,

- sukcesy w kształceniu,

- wykwalifikowana kadra. 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Kształcenie w trybie zaocznym.

 

Szkolne zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży po ósmej klasie oraz po gimnazjum:

 

O kolejności przyjęć decydować będzie suma punktów (max 200), na którą złożą się:

1) po gimnazjum

punkty za wyniki egzaminu  (max 100 pkt) – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

po ósmej klasie 

punkty za wyniki egzaminu  (max 100 pkt) – 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z zakresu: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego ;

2) punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły (max 72 pkt);

Punkty przyznawane będą według zasady:

celujący - 18 punktów,

bardzo dobry - 17 punktów,

dobry - 14 punktów,

dostateczny – 8 punktów,

dopuszczający - 2 punkty;

3) za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt;

4) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, wolontariat - 3 pkt;

5) za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (max 18 pkt);

6) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu oraz laureaci Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmowani będą niezależnie od ustalonych kryteriów.

 

Szkolne zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia

 

Przedłożenie wymaganych dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie oraz skierowaniem młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole.

 

Szkolne zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej.

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do naszych szkół:

 

podanie,

3 fotografie,

świadectwo ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego /ósmoklasisty lub kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność przez dyrektora (bezpośrednio po otrzymaniu),

karta zdrowia, bilans zdrowia,

 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badania lekarskie należy pobrać w sekretariacie naszej szkoły)*,

skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole*

*dotyczy kandydatów do Szkoły Branżowej I Stopnia

 

TERMINY REKRUTACJI

 

 • Od 25.05.20 r. do 04.08.20 r. składanie podań i wymaganych dokumentów przez kandydatów do klas I LO i BS.
 • Do 04.08.2020 r.. dostarczanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej lub ich kserokopii oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginału lub kopii). (może być także wersja elektroniczna)
 • 12.08.2020 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy  I LO.
 • 19.08.2020 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I LO.
 • Od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r. dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.

 

UWAGA! W okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty     wniosek o   przyjęcie do szkoły, w tym   wymagane   załączniki,   można składać elektronicznie.

 

 

 

 

 

 

Języki obce nauczane w szkole:

 • język angielski

 • język niemiecki

 • język francuski

 • język rosyjski


Uczeń musi wybrać z czterech wyżej wymienionych dwa języki, jeden z nich musi być językiem wiodącym. Oznacza to, że będzie on realizowany w większym wymiarze godzin (patrz programy nauczania).
Młodzież uczęszcza na zajęcia w grupach złożonych z uczniów prezentujących zbliżony stopień opanowania danego języka. Pozwala to efektywniej nauczać danego języka (w grupie nie ma osób początkujących i zaawansowanych), a jednocześnie umożliwia młodzieży wykorzystanie nabytych wcześniej umiejętności językowych.

Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do grupy o odpowiednim poziomie podejmują nauczyciele języków obcych na podstawie wewnątrzszkolnego testu.

Test kwalifikacyjny odbywa się po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

W branżowej szkole Io  języki obce nauczane są w systemie klasowym.

Odwiedź nas na:

NUMERY ALARMOWE

Kontakt

Zespół Szkół 
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zsswidwin.pl

 

JoomBall - Cookies

© 2019 Zespół Szkół im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.